Các điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở đào tạo

 

Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 14/4/2021

Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/6/2022

Quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo nhiệm kỳ 2021-2026

Quy chế tổ chức hoạt động của Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo

Quy chế tài chính của Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành công đoàn Cơ sở Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo Nhiệm kỳ 2017-2022

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo

Quy chế giám sát của cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động và người học với mọi hoạt động của bộ máy lãnh đạo Trường

Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Giám hiệu Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo